Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vergelijken en gratis vrijblijvende offertes aanvragen.
Vragen? 020 34 60 768 (ma-vr 10u-15.30u)

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen
Aanvrager
Degene die advies aanvraagt.
Dienst(en)
De door de Datishetverschil.nl site aangeboden diensten, zoals het verkrijgen van één of meerdere verzekeringsoffertes of het Veilen van Klantgegevens
Verzekeringsaanbieder
De partij die de verzekeringsaanvrager een aanbieding kan doen. Het betreft hier aanbieders die beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten
Verzekeringsaanvrager
Degene die op Datishetverschil.nl een verzekering aanvraagt
Datishetverschil.nl
De handelsnaam van Comoditas B.V. Nachtwachtlaan 20 1058 EA Amsterdam.
Klantgegevens
De gegevens die Datishetverschil.nl nodig heeft om een aanbieding te kunnen doen. Het betreft bedrijfsgegevens, zoals adres en ondernemingsgegevens waarvoor een bedrijfsverzekering wordt aangevraagd
Website
De op het Internet voor iedereen toegankelijke website op het adres www.datishetverschil.nl
Vragenlijst
Formulier dat de verzekeringsaanvrager in moet vullen om een offerte te kunnen verkrijgen

Artikel 2: Algemeen
2.1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten van Datishetverschil.nl.
2.2
Datishetverschil.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de website of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.3
Indien en voor zover bij het gebruik van de website persoonsgegevens worden verwerkt, is daarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de privacystatement, die deel uitmaakt van de algemene voorwaarden, van toepassing.

Artikel 3: Diensten
Datishetverschil.nl biedt de volgende diensten aan via de website:
3.1
De mogelijkheid voor een verzekeringsaanvrager om meerdere offertes voor bedrijfsverzekeringen aan te vragen. Verzekeringsaanvrager vult hiervoor een vragenlijst in.
3.2
De mogelijkheid voor verzekeringsaanbieder om verzekeringsaanvrager een aanbod te doen. Ten behoeve hiervan krijgen zij toegang tot de klantgegevens met behulp van een user id en een password.
3.3
Op alle diensten als genoemd in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
3.4
Datishetverschil.nl zal nooit partij zijn, direct of indirect, bij een eventueel te sluiten overeenkomst tussen de verzekeringsaanvrager en de Verzekeringsaanbieder.

Artikel 4: Weigeren van diensten
4.1
Datishetverschil.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen een verzekeringsaanvrager niet te accepteren.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1
Datishetverschil.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of de diensten door verzekeringsaanvrager , verzekeringsaanbieder, verzekeringsaanvrager of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance-problemen.
5.2
Datishetverschil.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit een overeenkomst die, als gevolg van de diensten van Datishetverschil.nl, eventueel is gesloten tussen de verzekeringsaanvrager en de verzekeringsaanbieder.

De informatie wordt u gratis ter beschikking gesteld. Aan de verstrekte informatie en hulpmiddelen via de site kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Voor deze verzekeringsovereenkomsten gelden uitsluitend de polisvoorwaarden die bij het totstandkomen van die overeenkomsten van toepassing zijn verklaard.

Artikel 6: Toepasselijk recht en geschillen
Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van op de website aangeboden diensten worden beheerst door het Nederlands recht. Zij zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, april 2008