Datishetverschil.nl - Verzekerd Ondernemen
Vragen? 020 34 60 768 (ma-vr 9u-17u)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

AOV

Inhoudsopgave

1.    Wat is een AOV?
2.    Voor wie is de AOV?
3.    Waarmee dient u rekening te houden bij een AOV
          3.1    Acceptatie voorwaarden
          3.2    Verzekerd bedrag
          3.3   Arbeidsongeschiktheidspercentage
          3.4    Wachtdagen
          3.5    Eindleeftijd
          3.6    Arbeidsongeschiktheid criteria
          3.7    Stijging (Indexering)
          3.8    Tarief soort
          3.9    Fiscaal aftrekbaar         
          3.10  2 kortingsvarianten
          3.11  Premijvrijstelling
          3.12  Premievrij in het laatste jaar
          3.13  Polisvoorwaarden
          3.14  Contracttermijn
          3.15   Voorlopige dekking
4.    Extra's en voordelen van de AOV
          4.1    Arbeidsdeskundige hulp, revalidatie en her- of omscholing
          4.2    Preventiecheque
          4.3    Rechtsbijstand
          4.4    Hulpverlening in het buitenland
          4.5    Verhogingsoptie
          4.6    Ongevallenverzekering
          4.7    Uitkering bij zwangerschap of bevalling
          4.8    Sluimerpremie
5.    Acceptatieprocedure
         
5.1    Gezondheidswaarbogen en medische keuring
          5.2    Ingangsdatum van de verzekering

1.    Wat is een AOV?


De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van De Amerfoortse biedt u de meest complete dekking die deze verzekeraar op het gebied van de AOV te bieden heeft. U bent verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid door toedoen van ziekte en ongevallen. Bovendien profiteert u van alle extra's die De Amersfoortse haar klanten aanbiedt.

2 kortingsvarianten van de AOV bij De Amersfoortse

AOV - Aanvangskorting
Bij de AOV - Aanvangskorting ontvangt u over de eerste 3 jaar een korting. Deze korting is 30% in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.

AOV - Doorlopende korting
Bij de AOV - Doorlopende korting ontvangt u vanaf het eerste jaar tot het einde van uw AOV-contract een korting van 7,5% per jaar.

Als u een startende ondernemer bent, dus als uw bedrijf niet langer dan 3 jaar bestaat en u bent jonger dan 35 jaar. Ontvangt u over de eerste 3 jaar een korting van 17,5% per jaar. Vanaf het vierde jaar tot het einde van uw AOV-contract ontvangt u een korting van 7,5% per jaar.

2.    Voor wie is de AOV?


Deze complete AOV biedt een uitgebreide dekking maar heeft ook een hogere premie tot gevolg. Doelgroep van dit product is:
  • Zelfstandige ondernemers;
  • Vrije beroepsoefenaren;
  • Directeur-grootaandeelhouders (DGA);
  • Zelfstandige zonder personeel (ZZP)

3.    Waarmee dient u rekening te houden bij een AOV


3.1   Acceptatie voorwaarden
U wordt zonder meer geaccepteerd tot en met de leeftijd van 50 jaar. Boven deze leeftijd geschiedt de acceptatie op aanvraag.

3.2   Verzekerd bedrag
Als leidraad geldt dat u maximaal 80% van uw bruto jaarinkomen kan verzekeren. Hierbij mogen de verzekerde bedragen van Rubriek A (het bedrag dat u krijgt uitgekeerd in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid) en Rubriek B (het bedrag dat u krijgt uitgekeerd  in de jaren ná het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid) onderling verschillen.

3.3   Arbeidsongeschiktheidspercentage
Dit is het percentage vanaf wanneer u een utikering ontvangt. U heeft de keuze uit een percentage van 25%, 45%, 55%, 65% en 80%. Hoe hoger u de arbeidsongeschiktheidspercentage kiest, des te lager de premie. Let wel dat u bij een percentage van 25% standaard een uitkering kunt verwachten in geval van arbeidsongeschiktheid

3.4  Wachtdagen
De wachtdagen houdt het eigen risicotermijn in die u in jaar één van arbeidsongeschiktheid voor eigen kosten wenst te nemen. Des te meer wachtdagen, des te lager de premie zal zijn. U heeft de keuze uit 14, 30, 60, 90 of 180 wachtdagen.

3.5   Eindleeftijd
U heeft de keuze om uw eindleeftijd te bepalen, dus tot welke leeftijd het verzekeringscontract duurt. Hierbij is een maximale leeftijd van 65 jaar vastgesteld. U dient rekening te houden dat bijvoorbeeld zware beroepen waar veel handenarbeid voor nodig, door de verzekeringsmaatschappij automatisch op een lagere eindleeftijd wordt gesteld.

3.6   Arbeidsongeschiktheid criteria
Beroepsarbeidsongeschiktheid
Er moet sprake zijn van objectief medisch vast te stellen stoornissen in relatie tot ongeval of een ernstige aandoening waardoor u beperkt bent in uw functioneren (geldt niet voor ernstige aandoeningen 1e jaar). Arbeidsongeschiktheid is aanwezig, als u door deze stoornissen geheel of gedeeltelijk (tenminste 25%) niet in staat bent het verzekerde beroep uit te oefenen.

Passende arbeid

U kunt voor de rubrieken "na het eerste jaar" kiezen voor beoordeling volgens passende arbeid. De premiekorting is 10% bij deze optie. Onder passende arbeid wordt verstaan: werkzaamheden die voor uw krachten en bekwaamheden zijn berekend en die met het oog op uw opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid kunnen worden verlangd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid. Dit houdt in dat er eerst wordt bekeken of u in staat bent om een soortgelijk beroep uit kunt voeren, wanneer u bijvoorbeeld een architect bent wordt er bekeken of u kunt functioneren als bouwkundig adviseur.

3.7   Stijging (Indexering)
Bij De Amersfoortse heeft u de mogelijkheid om de verzekerde bedragen en de uitkering jaarlijks te laten stijgen. Het eerste percentage geldt voor de stijging op het verzekerd bedrag vóór arbeidsongeschiktheid. Het tweede percentage geldt voor de stijging op het uitkeringsbedrag ná arbeidsongeschiktheid. U kunt kiezen uit de volgende stijgingen bij De Amersfoortse:

Stijging over de verzekerde bedragen vóór arbeidsongeschiktheid
Stijging over de uitkering bij arbeidsongeschiktheid
CBS 0%
CBS CBS
CBS 3%
CBS 4%
CBS: Dit houdt in dat de verzekerde bedragen jaarlijks met de index van het Centraal Bureau van de Statistiek stijgen. De CBS indexering fluctueert jaarlijks. In onze vergelijking wordt voor het gemak de CBS indexering op 1.8% jaarlijkse stijging gesteld, zo kunnen wij u een doorlooptijd van de premie laten zien.

3.8   Tarief soort
Vast tarief

Bij dit tarief is de premie gebaseerd op de leeftijd op de ingangsdatum. Daarna wordt die premie niet meer aangepast. Bij indexering wordt de premie voor de verhoging gebaseerd op de bij indexering bereikte leeftijd.

Leeftijdsafhankelijke tarief
Bij het leeftijdsafhankelijke tarief wordt een leeftijdsgebonden premie gehanteerd. De premie stijgt jaarlijks. Op een gunstige leeftijd wordt het leeftijdsgebonden tarief automatisch omgezet in het vast tarief. De overstapleeftijd hangt af van de gekozen indexering en de eindleeftijd en is voor alle rubrieken gelijk, met uitzondering van de rubriek A: ernstige Aandoeningen. Voor deze rubriek geldt geen overstap.

3.9   Fiscaal aftrekbaar
De premie voor de AOV is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als 'uitgave voor inkomensvoorzieningen'. De fiscus betaalt hierdoor indirect een groot deel van de premie. Eventuele uitkeringen moeten als inkomen worden opgegeven en zijn zodanig belastbaar voor de inkomstenbelasting.

3.10   3 kortingsvarianten
AOV - Aanvangskorting
Bij de AOV - Aanvangskorting ontvangt u over de eerste 3 jaar een korting. Deze korting is 30% in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.

AOV - Doorlopende korting
Bij de AOV - Doorlopende korting ontvangt u vanaf het eerste jaar tot het einde van uw AOV-contract een korting van 7,5% per jaar.

AOV - Starters korting
Bij de AOV - Starters korting ontvangt u over de eerste 3 jaar een korting van 17,5% per jaar. Vanaf het vierde jaar tot het einde van uw AOV-contract ontvangt u een korting van 7,5% per jaar. Voorwaarden bij deze variant zijn dat u een startende ondernemer bent, dus uw bedrijf mag niet langer dan 3 jaar bestaan. En dat u een jonger bent dan 35 jaar.

3.11   Premievrijstelling
Vanaf het moment dat krachtens rubriek B uitkering wordt verleend, volgt premievrijstelling op basis van het uitkeringspercentage.

3.12   Premievrij in het laatste jaar
Over het laatste jaar voor het bereiken van de einddatum behoeft u over beide rubrieken geen premie te betalen.

3.13   Polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden van de AOV van De Amersfoortse kunt u hier bekijken.

3.14   Contracttermijn
Het contractstermijn is 5 jaar, steeds met stilzwijgende verlenging voor dezelfde termijn. De verzekering is van de zijde van De Amersfoortse onopzegbaar.

3.15   Voorlopige dekking
Wanneer u een AOV bij De Amersfoortse aanvraagt, krijg u per direct voorlopige dekking. Dit is de dekking die geldt in de tijd dat u de aanvraag hebt gedaan tot aan de acceptatie/afwijzing.

De Amersfoortse biedt een voorlopige dekking op basis van arbeidsongeschiktheid door een ongeval en door ziekte. Ofwel, de voorlopige dekking geeft dekking op basis van een volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bestaande ziekten, klachten en/of gebreken zijn uitgesloten.

Terug naar boven

4.    Extra's en voordelen van de AOV bij de Amersfoortse4.1    Arbeidsdeskundige hulp, revalidatie en her- of omscholing
Meeverzekerd is het recht op arbeidsdeskundige hulp en begeleiding bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ernstige aandoening of een ongeval. De hulp wordt gegeven door registerarbeidsdeskundigen van De Amersfoortse. Zij omvat alle onderzoek, advisering en begeleiding bij aanpassingen binnen de beroepswerkzaamheden en bedrijfsvoering die herstel kunnen bevorderen en de arbeidsongeschiktheid kunnen verminderen. Vooral bij langdurige arbeidsongeschiktheid is deze hulp en overleg met u daarover van belang. Het doel is re-integratie primair gericht op uw eigen bedrijf. De kosten van de arbeidsdeskundige hulp zijn voor rekening van De Amersfoortse. Overige kosten van aanpassingen, herplaatsing, bemiddeling bij het verkrijgen van andere arbeid, revalidatie en her- of omscholing die buiten de normale kosten van genees- en heelkundige behandeling vallen, kunnen eveneens voor vergoeding in aanmerking komen. Voorafgaande goedkeuring door De Amersfoortse is dan vereist. Vergoeding kan plaatsvinden voor zover daarop niet uit andere hoofde aanspraak bestaat.

4.2   Preventiecheque
Als u niet arbeidsongeschikt bent, ontvangt u om de drie jaar een cheque die u kunt besteden aan een van de volgende (preventieve) diensten die zijn afgestemd op uw gezondheid en uw beroep: fitheidstest, rugscholing, stresspreventie, arbeidsdeskundige hulp, managementworkshop. Over het advies of het resultaat van een onderzoek wordt aan De Amersfoortse geen informatie verstrekt.

4.3   Rechtsbijstand
U krijgt tot een maximum van € 7.500,- per gebeurtenis vergoed voor verhaal van een schade op een derde die in verband met het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid van u op grond van een onrechtmatige daad tot schadevergoeding is verplicht.

4.4    Hulpverlening in het buitenland/Repatriëring/Vervoer stoffelijk overschot
Voorzover niet elders is verzekerd, geeft de polis recht op:
  • Organisatie van hulpverlening bij acute ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde buiten Nederland door SOS International
  • Bij ernstige ziekte of ongevalsletsel vergoeding van kosten verbonden aan medisch noodzakelijke repatriëring naar Nederland, inclusief de noodzakelijke medische begeleiding
  • Vergoeding van kosten verbonden aan het vervoer naar Nederland van het stoffelijk overschot van een in het buitenland overleden verzekerde
4.5   Verhogingsoptie
Elke drie jaar krijgt u de mogelijkheid om de verzekerde bedragen zonder medische waarborgen te verhogen met maximaal 15%. Voorwaarden hierbij zijn: u bent niet ouder dan 50 jaar en u bent niet arbeidsongeschikt of arbeidsongeschikt geweest in een periode van een halfjaar voorafgaande aan het verzoek tot verhoging.

4.6   Ongevallenverzekering
Bij rubriek A zijn meeverzekerd:
  • Bij overlijden ten gevolge van een ongeval een eenmalige uitkering ter hoogte van het verzekerd bedrag bij rubriek A.
  • Bij blijvende invaliditeit tengevolge van een ongeval een eenmalige uitkering van maximaal tweemaal het verzekerd bedrag bij rubriek A. Deze kapitaalsuitkeringen geschieden onafhankelijk van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid en zijn belastingvrij.
4.7    Uitkering bij zwangerschap en bevalling
Vrouwelijke verzekerden ontvangen een uitkering op rubriek A van 100% gedurende 16 weken (onder aftrek van de eigen risicotermijn) mits op de verzekering rubriek B minimaal twee jaar is meeverzekerd.

4.8   Sluimerpremie
De Amersfoortse biedt de mogelijkheid aan om van de sluimerpremie gebruik te maken. Dit houdt in dat u de premie voor een jaar naar beneden kan schroeven wanneer de u bijvoorbeeld weer in loondienst treedt. In die periode kunt u het premiebedrag weer herstellen nadat de zelfstandige werkzaamheden worden gecontinueerd.

Terug naar boven

5.     Acceptatieprocedure


5.1    Gezondheidswaarborgen en medische beoordeling
De Amersfoortse beoordeelt of een aanvraag op normale voorwaarden kan worden geaccepteerd. Hiervoor is een volledig ingevuld aanvraagformulier nodig, inclusief de gezondheidsverklaring. Een huisartsenkeuring (niet door uw eigen huisarts) is vereist indien u ouder bent dan 45 jaar. Een huisartsenkeuring inclusief bloedonderzoek is vereist bij een verzekerd bedrag vanaf € 32.000,-  Indien de overstap-optie niet wordt meeverzekerd geldt dit bij een verzekerd bedrag vanaf € 40.000,-. Het premieberekeningsblad vermeldt welke gegevens nodig zijn. De keuringskosten worden in principe door De Amersfoortse betaald.

5.2   Ingangsdatum van de verzekering
De verzekering kan bij volledige acceptatie op normale voorwaarden ingaan op de datum waarop alle benodigde informatie door De Amersfoortse is ontvangen.

Terug naar boven
2014 Over Datishetverschil.nl Algemene voorwaarden Dienstenwijzer Disclaimer Privacybeleid Sitemap Twitter Datishetverschil.nl